FIZIOTERAPEUT (VSS-SSS)

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Ko smo mi?

“Familia” je socijalno medicinska ustanova koja pruža dugotrajni smještaj njegu i rehabilitaciju pacijentima nakon moždanog udara, loma kuka, pacijentima sa neurokognitivnim poremećajima, te pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb.

Koja je naša kultura?

Ustanovu Familia karakteriše kultura “pacijent je najvažniji”.

Da bi smo ostvarili ovaj cilj pružamo vrhunski smještaj, opštu i medicinsku njegu i rehabilitaciju, a porodicama sigurnost da su im najmiliji u najboljim rukama, kao i zadovoljstvo da su za svoje najbliže učinili najbolje kad im je najpotrebnije.

Koji su naši rezultati?

Vrhunske rezultate u njezi i rehabilitaciji omogućuje posvećen tim od preko 60 uposlenih. Pored motivirajućeg okruženja, najveće zadovoljstvo uposlenima su činjenica da ostvarenjem ciljeva njege i rehabilitacije unapređujemo kvalitet života pacijentima i njihovim porodicama. Naš najvažniji rezultat je zadovoljstvo naših korisnika.

Kako dostižemo visoke standarde i rezultate?

Da bi smo ostvarili vrhunske standarde, svi uposleni su u kontinuiranom procesu edukacije, za šta koristimo usluge najboljih naših i internacionalnih edukatora.

Opis posla:

• Sudjeluje u postupcima procjene stanja pacijenta te djelovanja u terapiji kao i u područjima prevencije i evaluacije;

• Na temelju procjene stanja pacijenta (provedbom dijagnostičkih postupaka), a u skladu sa dijagnozom i preporukama Doktora i Odgovornog fizioterapeuta te ostalim relevantnim podacima, planira, provodi i usavršava terapijski program, koristeći pri tome različite fizikalne tehnike poput terapijskih vježbi, posebnih manualnih tehnika mobilizacije, facilitacije i sl.;

• Poznaje kineziologiju, patofiziološke mehanizme koji uzrokuju poremećaje kretanja te poznaje svaku terapijsku proceduru i učinke tretmana;

• Provodi sljedeće oblike terapije: termoterapija, terapija hlađenjem, ultrazvučna terapija, jontoforeza, elektrogalvanska stimulacijska terapija (EGS), transkutna električna nervna stimulacija (TENS), akupunktura i terapija hladnim laserom, kao i ostale oblike terapije;

• Poznaje brojne oblike manualne terapije, kao što su mobilizacija mekih tkiva, mobilizacija temporomandibularnih zglobova, asistirano istezanje mišića, izometričke vježbe pružanja otpora i trening;

• Trajno prati stanje i napredak pacijenta te prema potrebi prilagođava program fizioterapije preporučene od strane odgovornog fizioterapeuta;

• U kasnijim fazama fizioterapije potiče i podučava pacijente kako samostalno provoditi vježbe za povećanje snage, izdržljivosti, usklađivanja kretnji i ravnoteže;

• Vodi pojedinačne kartone pacijenata te podnosi dnevne izvještaje za svakog pacijenta;

• Aktivno radi u razvijanju pozitivnih odnosa s pacijentom u cilju smanjenja tjeskobe i povećanja motivacije potrebne u terapijskom procesu;

• Vodi brigu o održavanju i tehničkoj ispravnosti uređaja, i vodi evidenciju o potrošnji materijala za rad;

• Obavlja ostale medicinske dužnosti po potrebi.

Obavezni uslovi:
• Srednja medicinska škola - odsjek Fizikalna terapija

Dodatni uslovi:
· Poželjno kliničko iskustvo;

• Poznavanje rada na računarima;

• Obavezna vozačka dozvola B kategorije;

• Pored širokoga znanja, fizioterapeut mora biti sposoban pružiti podršku pacijentu i poticati ga na aktivnu saradnju. Također mora biti izrazito strpljiv, sposoban dobro procijeniti pacijentovo stanje, reakcije i potrebe, kako bi mogao ispravno i na vrijeme prilagoditi program terapije;

• Za stvaranje odnosa uzajamnog povjerenja s pacijentom i njegovom porodicom, od velike važnosti su dobre komunikacijske vještine, empatija odnosno sposobnost razumijevanja stanja pacijenta, realnost i profesionalnost pri pružanju poruka o važnosti i učinkovitosti terapije;

• Treba biti fizički izdržljiv, spretan, mirnih i preciznih pokreta. Također, mora imati normalno razvijen osjet dodira, vida i sluha, razvijene sposobnosti neverbalne komunikacije (značenje dodira, glasa, izraza lica, pokreta tijela, itd.) te vještine podučavanja, vođenja i poticanja;

• Prenosi znanje mlađim kolegama i podučava ih;

• Prati trendove u Fizikalnoj terapiji i pohađa edukacije u dogovoru sa menadžmentom Ustanove;

• U radu sa ostalim uposlenicima Ustanove mora razvijati kolegijalan i otvoren odnos.